Τα πράσινα PPAs, όταν πρόκειται για ενεργοβόρους βιομηχανίες θα ενισχύονται με κρατικές εγγυήσεις, ενώ ετοιμάζεται και πακέτο επιδότησης των συμβάσεων αυτών, από πόρους όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πράσινο Ταμείο, αλλά και από τον ΕΛΑΠΕ.

Ο σκοπός είναι να αποκτήσουν οι νέοι σταθμοί ΑΠΕ εγγυημένη πώληση της παραγόμενης ενέργειας, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις Τράπεζες η υλοποίησή τους, δεδομένου ότι δεν θα έχουν τις σταθερές ταρίφες για μια 20ετία, μέσω διαγωνισμών, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί, αφενός μεν η τροφοδότηση της βιομηχανίας με φθηνότερο «πράσινο» ρεύμα, αφετέρου η δυνατότητα υλοποίησης νέων επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το πακέτο επιδότησης των συμβάσεων ενεργοβόρων βιομηχανιών με σταθμούς ΑΠΕ ή ΦΟΣΕ θα υποβληθεί τον επόμενο μήνα προς έγκριση στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Στο κείμενο του Market Reform Plan που βρίσκεται σε διαβούλευση, αναφέρεται ότι το ελληνικό δημόσιο προετοιμάζει ένα νομικό πλαίσιο και οργανωμένες πλατφόρμες αγοράς για να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας αγοράς διμερών ιδιωτικών συμβάσεων πράσινων ΡΡΑs.

Η στήριξη του δημοσίου στοχεύει στην άρση των εμποδίων και στον ρόλο του «market maker» για την επίτευξη μιας κρίσιμης μάζας διμερών συμβάσεων που θα επιτρέψουν στην ελεύθερη αγορά να συνεχίσει χωρίς να υπάρχει ανάγκη στήριξης.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η προβλεπόμενη δημόσια παρέμβαση θα περιλαμβάνει ανάπτυξη μιας οργανωμένης πλατφόρμας συναλλαγών για διμερείς πράσινες συμβάσεις. Η οργανωμένη αγορά για πράσινα PPAs δεν θα είναι υποχρεωτική.

Ο διαχειριστής της αγοράς θα λειτουργήσει την πλατφόρμα συναλλαγών και θα υπάρχουν συγκεκριμένες δημοπρασίες για βιομηχανίες έντασης ενέργειας, για τις οποίες θα δοθούν κρατικές εγγυήσεις.

Η εγγύηση θα στοχεύει πρωτίστως στην αντιστοίχιση της μακροπρόθεσμης ροής εσόδων της τραπεζικής χρηματοδότησης με τη βραχυπρόθεσμη διάρκεια των συμβάσεων PPAς.

Αναφέρεται μάλιστα ότι η τραπεζική αγορά (συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ) επεσήμαναν την αναγκαιότητα μιας τέτοιας κρατικής εγγύησης, , λόγω της περιορισμένης πιστοληπτικής ικανότητας των επενδυτών ΑΠΕ και της αναντιστοιχίας της διάρκειας της σύμβασης.

Οι επιλέξιμες βιομηχανίες έντασης ενέργειας θα είναι εκείνες που έχουν ενεργειακό κόστος άνω του 10% του κόστους παραγωγής και είναι εκτεθειμένοι σε διεθνή ανταγωνισμό.

Τα RES-PPAs θα είναι συνθετικά συμβόλαια: θα είναι οικονομικά (συμβόλαια για διαφορές) και, ταυτόχρονα (προαιρετικά) φυσικά, να υποβάλλονται ως υποψηφιότητες

Σύμφωνα με το Market Reform Plan τα πράσινα PPAS είναι στην πραγματικότητα συμβόλαια προθεσμιακής αγοράς, αλλά η σύναψή τους δεν θα γίνεται μέσω της υπάρχουσας προθεσμιακής αγοράς αλλά μέσω της ειδικής πλατφόρμας συναλλαγών για RES-PPAs.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η συμμετοχή στην πλατφόρμα συναλλαγών δεν θα περιορίζεται σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας, ωστόσο η εγγυητική διαδικασία και το πακέτο επιδότησης θα αφορούν μόνον αυτούς τους «αγοραστές».

Πρόσθετα μέτρα διευκόλυνσης θα αφορούν την ενθάρρυνση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας να δημιουργήσει χρηματοοικονομικά παράγωγα και άλλα προϊόντα με βάση την οργανωμένη αγορά πράσινων PPAs, ώστε να επιτρέπεται η δευτερογενής διαπραγμάτευση αυτών των PPAs.

(Πηγή)