Με σχετική γνωμοδότηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε την δυνατότητα αύξησης της συνολικής ισχύος που διατίθεται κάθε χρονιά μέσω των διαγωνισμών ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με τη μεταφορά MW που προγραμματίζονται προς δημοπράτηση το επόμενο έτος. Κατά συνέπεια στον επόμενο διαγωνισμό για αιολικά και φωτοβολταϊκά που θα γίνει εντός του 2018 για τα “υπόλοιπα” που έμειναν αδιάθετα στο διαγωνισμό της 2ας Ιουλίου, θα μπορούν να εκχωρηθούν περισσότερα από 194 MW φωτοβολταϊκών και 129 MW για έργα αιολικών σταθμών.

Συγκεκριμένα η γνωμοδότηση της ΡΑΕ αναφέρει “Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να διαθέτει προς δημοπράτηση έως το 1/3 της δημοπρατούμενης ισχύος του επόμενου έτους κατά το έτος διενέργειας της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας”. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Επομένως με βάση την εν λόγω γνωμοδότηση, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανά έτος θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτά που προέβλεπε το πρόγραμμα δημοπρασιών, όπως αυτό αποτυπώνεται σε σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρ. 3 του άρθρου 3 της εν λόγω ΥΑ η δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία καθορίστηκε ως εξής :

2018

  • αιολικοί σταθμοί: 300 MW
  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: 300 ΜW
  • Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: 400 MW

2019

  • Αιολικοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300 MW
  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300MW
  • Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 400MW

2020

  • Αιολικοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 και επιπλέον 300 MW
  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 και επιπλέον 300 MW

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας όπως αυτή αναρτήθηκε στη πλατφόρμα της Διαύγεια.

Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας