Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ σχετικά με τους στατικούς περιορισμούς έγχυσης των ΑΠΕ (βλέπε επισυναπτόμενα).

Όπως αναφέρεται σχετικά στο κείμενο, με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται:

α) οι λειτουργικοί περιορισμοί στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος («περιορισμοί έγχυσης») των περ. (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022, για τις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών, καθώς και

β) οι λειτουργικοί περιορισμοί στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος («περιορισμοί έγχυσης») της περ. (α) της παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022 για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της περ. (λια) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Οι λειτουργικοί περιορισμοί εφαρμόζονται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει ή λαμβάνουν οριστική προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 ή έχουν υποβάλει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή έχουν επιλεγεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ή εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 είτε έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης είτε έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για σύμβαση σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ ή στο ΕΔΔΗΕ εφαρμόζεται μόνιμος περιορισμός της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού, κατά την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022, ώστε η μέγιστη ισχύς παραγωγής, μετρούμενη στο σημείο σύνδεσης του σταθμού με το ΕΣΜΗΕ ή το ΕΔΔΗΕ (μέγιστη εγχεόμενη ισχύς παραγωγής), ως ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού, να προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Για τους Αιολικούς Σταθμούς που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ ή στο ΕΔΔΗΕ εφαρμόζεται περιορισμός της μέγιστης ισχύος παραγωγής σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους εντός της κάθε ημέρας κατανομής, κατά την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022, ώστε η μέγιστη ισχύς παραγωγής, μετρούμενη στο σημείο σύνδεσης του σταθμού με το ΕΣΜΗΕ ή το ΕΔΔΗΕ (μέγιστη εγχεόμενη ισχύς παραγωγής), εκφρασμένη ως ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων του σταθμού, να προκύπτει ως ακολούθως:

Για τους σταθμούς αποθήκευσης που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ εφαρμόζεται περιορισμός της μέγιστης ισχύος έγχυσης σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους εντός της κάθε ημέρας κατανομής, κατά την περ. (α) της παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 4951/2022, ώστε η μέγιστη ισχύς έγχυσης του σταθμού στις περιόδους αυτές (μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς έγχυσης), ως ποσοστό της αναγραφόμενης στην άδεια αποθήκευσης μέγιστης ισχύος έγχυσης, να προκύπτει ως ακολούθως: