6 νέες διευκολύνσεις για εγκατάσταση ΑΠΕ

Παράταση στις ταρίφες για τα εκτός διαγωνισμών φ/β

Προστασία για τους ιδιοκτήτες γης

Την πρόθεση του ΥΠΕΝ να διευκολύνει πράγματι τους επενδυτές ΑΠΕ στην υλοποίηση μεγάλων και μικρών έργων αιολικής και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας σηματοδοτούν οι πολλές επί μέρους ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο περιβαλλοντκό νομοσχέδιο του οποίου η συζήτηση ξεκινάει αύριο Τρίτη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Πέραν της κεντρικής ρύθμισης του νομοσχεδίου, η οποία αφορά την αντικατάσταση της άδειας παραγωγής από την Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται άμεσα, το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά διατάξεων διευκόλυνσης των επενδυτών, όπως οι παρακάτω:

1)      Παράταση 4 μηνών στις «ταρίφες» έργων εκτός διαγωνισμών

Στο άρθρο 122 προβλέπεται ότι οι τιμές αναφοράς που ισχύουν για έργα που δεν υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς (π.χ. φωτοβολταϊκά μέχρι 500 KW) και έχουν προκύψει με την προηγούμενη μεθοδολογία (μεσοσταθμική τιμή που προέκυψε από τις τελευταίους τρείς διαγωνισμούς) θα ισχύουν 4 μήνες επιπλέον απο τη διενέργεα του τελευταίου διαγωνισμού. Συνεπώς, αν ο επόμενος διαγωνισμός για φωτοβολταϊκά γίνει, για παράδειγμα, τον Ιούλιο, η σημερινή ταρίφα θα ισχύει μέχρι τον Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αναφέρει: «Η ημερομηνία εφαρμογής των νέων Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ των κατηγοριών 29α, 29β, 29γ, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), οι οποίες υπολογίζονται λαμβάνοντας  υπόψη τη μεσοσταθμική  Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη αναλόγως με την κατηγορία που ανήκουν, και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ αυτών των κατηγοριών που ορίζονται με την υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 απόφαση (Β΄ 1045)».

2)      Σε δύο δόσεις η καταβολή του εφάπαξ τέλους έκδοσης Βεβαίωσης

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του νομοθετήματος, «το τέλος μπορεί να καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το 50% του τέλους και καταβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αιτούντος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η δεύτερη καταβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης».

3)      Ένταξη στα «ειδικά έργα» των αιολικών πάρκων πάνω από 150 MW και των ΑΠΕ με διασύνδεση

Το νομοσχέδιο διευρύνει τον μέχρι σήμερα ορισμό των «ειδικών έργων», εντάσσοντας και τα αιολικά πάρκα πάνω από 150 MW καθώς και τα εργα ΑΠΕ με υποθαλάσσια διασύνδεση.

Αυτό, μεταξύ άλλων, αυξάνει από 3 σε 6 χρόνια την υποχρέωση των έργων αυτών να ολοκληρωθούν.

4)      Μείωση των τελών διακράτησης και βελτίωση προθεσμιών για αυτοδίκαιη άρση αδειών

Με το νομοσχέδιο γίνεται δεκτό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αίτημα που είχαν υποβάλλει οι φορείς των ΑΠΕ (κυρίως των αιολικών) σχετικά με την καταβολή εκ μέρους των επενδυτών μειωμένου τέλους διακράτησης αδειών για τα τρία έτη 2017, 2018 και 2019. Συγκεκριμένα το ποσό ορίζεται στο 1/3 του αρχικού.

Παράλληλα βελτιώνονται, σύμφωνα με τα αιτήματα των επενδυτών, οι προθεσμίες μετά την παρέλευση των οποίων επέρχεται αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής.

5)      Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών – ΑΕΠΟ και ΠΠΔ συνοδεύουν το έργο και όχι τον ιδιοκτήτη

Με το νομοσχέδιο αυξάνεται το όριο απαλλαγής για την περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών από το 0,5MW στο 1MW, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της συνακόλουθης αύξησης της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων των εν λόγω σταθμών. Ορίζεται επίσης περιβαλλοντική απαλλαγή για μικρές ανεμογεννήτριες μέχρι 60 kW και για υβριδικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σταθμών ΑΠΕ μέχρι 100 kW, που εγκαθίστανται για εκπαιδευτικούς ερευνητικούς σκοπούς.

Ταυτόχρονα, οι ΑΕΠΟ και οι ΠΠΔ που προβλέπονται στον νόμο, ισχύουν για την κατασκευή και λειτουργία των έργων ή δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του κυρίου ή φορέα κατασκευής ή λειτουργίας αυτών. Σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου ή φορέα ή προσθήκης νέου κυρίου ή φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα προβλεπόμενα στις ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ ισχύουν για τον νέο κύριο ή φορέα.

6)      Προστασία του ιδιοκτήτη γης από αξιοποίηση εν αγνοία των οικοπέδων του από επενδυτές

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται να εκλογικευθεί η χρήση γης για εγκατάσταση ΑΠΕ από υποψήφιους επενδυτές χωρίς την έγκριση των ιδιοκτητών τους. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη γης να υποβάλλει ο ίδιος (ή ενοικιαστής του) αίτηση στον επόμενο αδειοδοτικό κύκλο και να προκριθεί αυτός έναντι του τρίτου επενδυτή.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Ο κύριος ή επικαρπωτής με βάση νόμιμο τίτλο, του συνόλου ή τμήματος ιδιωτικής έκτασης, για την οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και ο οποίος αμφισβητεί το δικαίωμα του δικαιούχου Βεβαίωσης σε νόμιμη χρήση της έκτασης αυτής μπορεί να καταθέσει αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του επόμενου κύκλου από την έκδοση της Βεβαίωσης.Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης και της χορήγησης της Βεβαίωσης και λαμβάνει χώρα συγκριτική αξιολόγηση. Σε περίπτωση πρόκρισης του σταθμού του ιδιοκτήτη, καταβολής του τέλους του άρθρου 17 και έκδοσης Βεβαίωσης για το νέο σταθμό, ανακαλείται η προηγουμένως εκδοθείσα Βεβαίωση και όσες άδειες έχουν εκδοθεί και αφορούν στο έργο.

Σε περίπτωση πρόκρισης του ιδιοκτήτη κατά τα ανωτέρω, η Βεβαίωση δύναται να εκδοθεί στο όνομα προσώπου στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει μισθώσει το χώρο βάσει μισθωτηρίου που έχει περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας.

Από τις διατάξεις του παρόντος δεν καταλαμβάνονται οι δημοτικές εκτάσεις.

Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τις αιτήσεις χορήγησης άδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων από τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019 και έπειτα».

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων κατασκευής δεν εξετάζεται από τη ΡΑΕ κατά τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης παραγωγού, άλλά ούτε και κατά την έκδοση των ΑΕΠΟ ενός έργου ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Παράθυρο για να φύγει από τη ΡΑΕ η αδειοδότηση ΑΠΕ

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι το νομοσχέδιο αφήνει «παράθυρο» ώστε η αρμοδιότητα της αδειοδότησης α΄ φάσης, δηλαδή της παροχής Βεβαίωσης Παραγωγού, να φύγει από τη Ρυθμιστκή Αρχή Ενέργειας και να ανατεθεί, με υπουργική απόφαση, σε άλλο φορέα.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο αναφέρει:  «Ο Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται η διαδικασία μετάπτωσης των εκκρεμών αιτήσεων και του Ηλεκτρονικού Μητρώου και να ρυθμίζεται οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια».

Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα φάση, και μέχρι την έκδοση μια τέτοιας υπουργικής απόφασης, η αρμοδιότητα παραμένει στη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο αναφέρει: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, ως Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση κατά τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, οι τροποποιήσεις και οι μεταβιβάσεις αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ. Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και οι ανακλήσεις αυτών εκδίδονται από την Ολομέλεια της ΡΑΕ».

(πηγή)