Τις τιμές αναφοράς, την έναρξη ισχύος τους και τα επιτόκια αναγωγής για μικρές ανεμογεννήτριες έως 60 κιλοβάτ και οικιακά φωτοβολταϊκά έως 6 κιλοβάτ καθορίζει με απόφασή του το ΥΠΕΝ. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζει τις τιμές αναφοράς σε αριθμό άλλων κατηγοριών έργων ΑΠΕ.

Για τις μικρές ανεμογεννήτριες η ταρίφα ορίζεται στα 157 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, η οποία θα μειώνεται κατά 3 ευρώ για κάθε 4 MW μικρών ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα και το πρόγραμμα σταματάει όταν εγκατασταθούν συνολικά 20 MW.

Για τα φωτοβολταϊκά στέγης μέχρι 6 KWη ταρίφα ορίζεται στα 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Για τα φωτοβολταϊκά μέχρι 500 KW αλλάζει το σύστημα, όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Θωμάς, και αποσυνδέεται από το αποτέλεσμα των τριών τελευταίων διαγωνισμών. Ορίζεται ταρίφα 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και ορίζεται λίγο παραπάνω, 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, για τις ενεργειακές κοινότητες και τους αγρότες.

Αλλαγές επέρχονται και στις τιμές αναφοράς για υδροηλεκτρικά, βιομάζα, βιοαέριο, γεωθερμία κ.λπ.

Μικρές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στέγης

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπορυγείο, προστίθενται νέες κατηγορίες σταθμών 1δ και 31 στις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016 και καθορίζονται οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) των νέων κατηγοριών σταθμών σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Α1:

https://energypress.gr/sites/default/files/styles/magnific/public/paragraphs/d1_0.png

Η Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών 1δ απομειώνεται αυτόματα με βάση τη σωρευτική συμβασιοποιημένη ισχύ των έργων. Πιο συγκεκριμένα ελέγχεται η συνολική ισχύς των έργων αυτής της κατηγορίας με υπογεγραμμένες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης. Όταν η συνολική ισχύς των έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης υπερβεί τα 4MW, τότε αυτόματα απομειώνεται η Τ.Α. κατά 3€/MWh για τα έργα της κατηγορίας αυτής, που τίθενται σε λειτουργία μετά την παρέλευση έξι ημερολογιακών μηνών, από την ημερομηνία υπέρβασης του ορίου αυτού. Η αυτόματη αυτή απομείωση της Τ.Α., εφαρμόζεται κάθε 4MW νέας συνολικής ισχύος έργων με υπογεγραμμένη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Πίνακα Β.

https://energypress.gr/sites/default/files/styles/magnific/public/paragraphs/d2.png

Στην περίπτωση που υπογραφούν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για έργα αυτής της κατηγορίας, συνολικής σωρευτικής εγκατεστημένης ισχύος ίσης με 20MW αναστέλλεται η περαιτέρω συμβασιοποίηση έργων αυτής της κατηγορίας.

Επίσης, τροποποιούνται οι Τ.Α. που ισχύουν για έναν αριθμό άλλων κατηγοριών έργων με βάση τους εξής πίνακες:

https://energypress.gr/sites/default/files/styles/magnific/public/paragraphs/d8.png
https://energypress.gr/sites/default/files/styles/magnific/public/paragraphs/d9.png

Τροποποίηση Τ.Α. των λοιπών κατηγοριών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016:

Πίνακας 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016

https://energypress.gr/sites/default/files/styles/magnific/public/paragraphs/d11.png

(πηγή)